Pravidla sportovního klubu moderní gymnastiky

1. Činností sportovního klubu moderní gymnastiky je sportovní výchova děvčat v oblasti moderní gymnastiky s důrazem na zlepšování výkonnosti a účasti na závodech. Předpokladem je zájem děvčat o pravidelné cvičení, účast na závodech a dalších aktivitách oddílu včetně perfektní docházky a požadované součinnosti rodičů.

2. Děvčata (moderní gymnastky), která jsou přijata do sportovního klubu moderní gymnastiky, získávají v souladu se stanovami spolku tzv. „sportovní členství“ (dále jen člen, členství). Členství vzniká na základě doporučení při náboru, odevzdáním vyplněné přihlášky, souhlasem s těmito pravidly a úhradou členských příspěvků. Členství opravňuje gymnastku k účasti na činnosti spolku dle tréninkového programu. Rodiče mají právo na informace ohledně sportovní výkonnosti jejich dcery. Z registrovaného členství nevyplývají žádná hlasovací práva týkající se činnosti spolku.

3. Členství se ukončuje: a) na základě písemného oznámení zákonných zástupců, b) pokud nedojde k úhradě členských příspěvků na další roční období, c) na základě rozhodnutí vedení oddílu v případě hrubého či opakovaného porušení pravidel sportovního klubu.

4. O zařazení gymnastky do příslušného tréninkového a výkonnostního programu, nominaci na závody a akce klubu rozhoduje hlavní trenérka na základě sportovních výsledků, docházky a dalších interních kritérií.

5. Současné trénování členů sportovního klubu u jiných subjektů či trenérů moderní gymnastiky (pravidelné či jednorázové) je možné pouze s písemným souhlasem vedení spolku.

6. Nezbytným předpokladem členství je aktivní součinnost ze strany rodičů a jejich pomoc s přípravou a organizací tréninků a dalších akcí.

7. Rodiče se zavazují respektovat úlohu trenérů a nezasahovat do jejich kompetencí při tréninku a závodech.

8. K podávání závazných informací ohledně osobní sportovní výkonnosti gymnastek je oprávněn pouze hlavní trenér nebo předseda klubu. Jakékoliv informace od jiných členů oddílu nejsou považovány za relevantní.

9. Rodiče (či zákonní zástupci) ani jiné osoby nemají přístup na běžné tréninky, k tomu jsou organizovány ukázkové hodiny či exhibice.

10. Způsob komunikace mezi oddílem a rodiči: Veškeré informace o dění, trénincích, závodech a veškerých změnách jsou zveřejňovány na webových stránkách www.mgelvis.cz. Je třeba webové stránky i e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat, nejlépe denně. Pokud nemají rodiče dostatečný přístup k e-mailu a internetu, je třeba tuto skutečnost sdělit vedení oddílu a dohodnout adekvátní způsob komunikace. Dotazy na sportovní výkonnost gymnastek je třeba směřovat na hlavní trenérku, nejlépe e-mailem, nebo si s ní domluvit čas konzultace. Během tréninku není dovoleno se na trenéry obracet s dotazy. K zodpovězení otázek a komunikaci s rodiči je před zahájením tréninku a po jeho ukončení zpravidla k dispozici manažer klubu.

11. Děvčata budou na trénink chodit v předepsaném ustrojení a s požadovaným vybavením. Mobily jsou během tréninku zakázány.

12. Gymnastky i rodiče jsou povinni dodržovat vnitřní řád sportovního zařízení, kde probíhá trénink, zejména používat pouze určené šatny a nevstupovat do tělocvičny (haly) ve venkovní obuvi. V šatně nesmějí zůstávat cenné věci. Za ztráty či poškození osobních věcí se neručí.

13. Děvčata se do šatny dostaví včas tak, aby nejdéle 5 minut před zahájením tréninku byla převlečená a připravená v tělocvičně. Po ukončení tréninku odcházejí děvčata do šatny. V tu dobu již na ně budou čekat rodiče (či zástupci). Za děvčata do doby zahájení tréninku a po jeho ukončení zodpovídají plně rodiče (zákonní zástupci).

14. Chod sportovního klubu a udržení přiměřené výše členských příspěvků jsou založeny na dobrovolné práci trenérů a solidární pomoci a spolupráci rodičů. Od rodičů se očekává pomoc zejména v těchto oblastech:
- Pomoc s přípravou a organizací pořádaných akcí.
- Účast rodičů na závodech, popř. domluva s ostatními na společné dopravě a nabídka dopravy oddílovým trenérům a rozhodčím.

15. Veškeré změny kontaktních údajů či zdravotního stavu (a jiné zvláštní péči) je třeba neodkladně hlásit.

16. Gymnastky jsou povinny neprodleně hlásit trenérům každý úraz, nebo špatný zdravotní stav vzniklý během tréninku.

17. Od členek se očekává kromě účasti na závodech rovněž účast na exhibicích pro veřejnost nebo sponzory a účast na letním sportovním soustředění. Podrobnosti k veškerým akcím budou včas zveřejněny na webu a rodiče o nich budou informováni.

18. Každou nepřítomnost je třeba včas řádně omluvit. Děvčata je nutno omlouvat hned, jakmile důvod absence vznikne. Děvčata budou omlouvána pouze ze závažných důvodů.

19. Výše členských příspěvků a rozpis tréninků je vyhlašován vždy na příslušné pololetí.

20. Rodiče se zavazují řádně uhradit předepsané členské příspěvky a další náklady spojené se sportovní činností, jako je účast na závodech, oddílovém sportovním soustředění a dalších aktivitách oddílu.

21. Rodiče se zavazují včas plnit další povinnosti vyplývající z jejich součinnosti, jako jsou včasné zdravotní prohlídky dívek, hlášení absencí na závodech apod.

22. Rodiče berou na vědomí, že gymnastky budou registrovány u Českého svazu moderní gymnastiky a že se na ně vztahují příslušné soutěžní a technicko-organizační předpisy Českého svazu moderní gymnastiky, jejichž znění je k dispozici na www.csmg.cz.

23. Doporučujeme rodičům, aby uzavřeli pro své dcery odpovídající úrazové pojištění pro krytí následků případných úrazů při sportovní činnosti.Platná od 1. 1. 2018 pro sportovní členy klubu